24 Ocak 2011 Pazartesi

Reklam Türleri

Çeşitli değerlendirmeler ve istatikler yapılarak  tanıtım ortamları ve mecraları sınıflandırılmıştır.

1- Tanıtım mesajlarının içeriklerine göre değerlendirirsek, reklam türleri:
• Ürün ve mal mesajlı olan
• Verilen Hizmeti mesaj olarak veren
• Fikir ve yaratıcılık konulu olan
2- Reklam ve tanıtım hizmetlerinde hedef kitleye göre ise; aşağıdaki çeşitleri sıralayabiliriz:
• Tüketicilere yönelik olan
• Üreticilere, işletmelere yönelik olan
• Meslek gruplarına göre olan tanıtım
3-Kitle iletişim araclarının kullanımına göre reklam çeşitleri:
• Televizyon tanıtımları
• Gazete dergi gibi basılı mecralar
• Radyo mecrası
• İnternet mecraları
• Video mecrası
• Sinema tanıtımları
• Postalama şeklindeki tanıtımlar
• Açık hava reklamları

Reklamın Yarısı Sanat, Yarısı İştir
Luke Sullivan’ın, “Satan reklam yaratmak” adlı kitabında geçen bu cümle reklamların yaratıcılığa dayanması gerekliliği ancak aynı zamanda da bir ürün olduklarını vurgulayan çok anlamlı bir cümledir: “Reklam, yarı yarıya sanattır; diğer yarısı iştir ve her iki yarı için de teslim tarihi diye bir şey söz konusudur.” İşin teslim tarihi elbette ki reklam veren ile ajans arasındaki anlaşma şartlarına bağlıdır. Etik olan, iki tarafın da karşılıklı anlaşma şartlarına uymasıdır. Reklam iştir, çünkü kuralları vardır ve bu kuralların uygulanıp uygulanmadığı sadece profesyonel özdenetim mekanizmaları olan dernekler ya da diğer oluşumlar tarafından değil, yasalar tarafından da denetlenir. Reklamlar iştir çünkü belli üretim aşamaları vardır. Bir fikirden doğar ve görsel ya da yazılı nesnelere dönüşürler. Reklamlar iştir çünkü markaların pazarlama faaliyet ve stratejilerinde kilit roller üstlenirler. Reklamlar iştir çünkü birçok kişi tarafından organize şekilde üretilirler. Reklamlar iştir ve dolayısıyla disiplin ve ciddiyet gerektirir. Her reklam bir iştir ama her reklam üst düzey bir sanat ürünü değildir, olmak zorunda mıdır? Bu reklamı yapılan markaya, ürüne, pazarlama stratejisine, hedef kitleye, mecraya göre değişir. Sanat, en bilinen tanımı ile hayal gücü ve yaratıcılığın dışa vurulmuş halidir. Reklamın sanattır, çünkü yukarıda değindiğim gibi, yaratıcı zihinlerin fikirlerinden üretilir. Reklamlar, sadece bir marka logosundan, slogandan, ürün görselinden ya da ürünü anlatan bir filmden, metinden, birim fiyatından ya da indirim oranından ötede, markaları konumlandıran, onlar adına hedef kitlelerine mesajlarını ileten ifade biçimleridir. Reklamlar sanattır çünkü hayal gücünden beslenirler. Reklamlar umut verir, reklamlar eğlendirir, düşündürür, bilgilendirir, yönlendirir ve reklamlar farklılık hissettirir. Reklamların kısa algılama süreleri içerisinde, ele aldıkları ürünü en iyi şekilde anlatmaları gerekir. Üretilmeleri süreci her ne kadar profesyonel bir disiplin gerektirse de, yasalar ve etik kurallar ile sınırlanan çerçeveleri olsa da, reklamlar hedef kitlelerde duygular üretmeye yönelik çalışmalardır. Sadece satın alma davranışı uyandırmaktan öte, bağlılık yaratmak, özel hissettirmek, ürün – hizmet ve markaları anlamlandırmak, zaman zaman farklı hayali dünyaların kapılarını aralamak amacı taşırlar. Reklamlar her zaman duygu uyandırma misyonu taşırlar mı? Evet, taşırlar çünkü tüketimin kendisi dahi duygulardan beslenen bir davranışlar toplamıdır.Ve reklam sanattır, hedef kitlenin karşısına çıkana kadar sancılı bir süreçten geçer ancak genellikle kısa süreler boyunca tüketicilerle buluşur. Çok basitmiş gibi görünen en yalın reklamlar dahi, tüketicilerin hafızasını uzun süre meşgul edebilir, zihinlerde yer edecek bir ustalık örneği olabilirler.
Hangi yönü ağır basarsa bassın, reklamların ortak özelliği bir ekip tarafından üretilen kolektif ürünler olmalarıdır. Üretim süreçlerinin her aşamasında ciddi çalışmalar ve farklı uzmanlıklar gerektirirler. Bu anlamda da diyebiliriz ki yaratıcı ve üretici zihinlerin bir arada çalıştığı ajanslar hem ürün – hizmet, hem de sanat üretirler. Kendisini ve/veya markasını pazara tanıtmak, hatırlatmak ya da benimsetmek isteyen küçük ya da büyük işletmeler de, kendilerini en doğru şekilde pazarlayacak olan bu ajanslarla çalışmak durumundadır.


Reklamlarda Çekicilik Türleri

Duygusal Çekicilik Öğeleri
-Aşk
-Romans
-Güzellik
-Seks
-Mizah
-Korku
Ussal Çekicilik Öğeleri
-Etkili
-Verimli
-Güvenli
-Ucuz
-Temiz

Reklam Nasıl Yapılır?

Günümüzün ekonomik sistemleri, inanılmaz bir hızla büyümekte ve bütün dünya pazarlarına açılmaktadır. Bu sistemlerde faaliyet gösteren firmalar da, gün geçtikçe büyümekte ürün ve hizmetleri ise çeşitlenmektedir. Aynı ihtiyaçlara hitap eden ürün ve hizmetler, oldukça fazla bulunabilmektedir. Örneğin bir tekstil firması pazara girdiğinde, onunla aynı mal ve hizmeti üreten, yüzlerce firma ile rekabet etmek zorundadır. Veya hizmet sunan bir emlak firmasının veya meşrubat üretimi yapan bir firmanın durumları da hep aynıdır. Artık, mal veya hizmet üretip, pazarda rekabet edebilmeyi bırakalım bir tarafa, yer bulmak oldukça güç bir hal almıştır. Pazarların dünya çapında olması, birbirinden farklı kökene sahip, yerli ve yabancı, birbirinden farklı ürün ve hizmetlerin de kat kat çoğalmasını getirmiştir. Bir firmanın herhangi bir şey yapmadan, böylesi bir ortamda, pazarda yer bulması, ayakta kalması imkânsız olmaktadır. Reklam, böylesi bir gelişim içindeki firmaların kurtarıcısı olmuş ve günümüz toplumlarını derinden etkileyen, pazarı hareketlendiren, firmalarla insanların arasında köprü görevi görerek, aralarında ki iletişimi sağlayan tanıtımlar bütününü oluşturmuştur. Kendisi de dev bir sektör haline gelmiştir.
Reklam, firmaların ürün ve hizmet özelliklerinin, belli bir tema ile çerçevesi belli, düzeni belli bir bütünlükle insanlara aktarılmasıdır. Ürün ve hizmet özelliklerinin tek başına aktarımı, günümüzde yeterli olmamaktadır. Reklamın, insanların dikkatlerini çekmesi, etkilenmelerini, güven duymalarını ve ürünleri beğenmelerini sağlaması gerekmektedir. Başka türlü başarılı olması imkânsız hale gelmiştir. Reklam ise, bu işi olması gerektiği gibi yapabilmek için, insana dair, pek çok gelişmeden yararlanmak durumunda kalmıştır. Toplumların ekonomik yapısı, sosyolojik yapısı, kültürel yani gelenek ve görenekleri, psikolojik gelişimlerini hesaba katarak ,onları etkileme, dikkatlerine çekmeye çalışır hale gelmiştir. Ürün ve hizmeti sattırabilmek için, reklam yukarıda sözünü ettiğimiz bilimsel analiz sonuçlarını kullanır ve insanları etkilemeye çalışır.
Reklam, bütün bu etkileme, dikkat çekme, ürünü sattırma işini, kitle iletişim araçlarını kullanarak yapar. Yani televizyon, sinema, radyo reklamları veya baskılı araçlar olan; Gazete, dergi, katalog, insert, el ilanı gibi kitle iletişim araçlarında, kendini insanlara gösterir. Bunların dışında da, açık hava reklam alanında kullanılan, bina giydirme, araç giydirme, billboard, megalight, silindir kule, durak tasarımları, afişler, duvar reklamlarını kullanarak, insan gözünün iliştiği her yerden, kendini insanlara göstermeye gayret eder. Elbette ki reklamın, bütün reklam uygulama konuları, rastgele yapılmamaktadır. Hem reklamını yapacağı ürünle ilgili tasarım, hem de bu reklamı insanlara göstermek için kullanacağı kitle iletişim araçlarının özelliklerine uygun yapmak durumundadır. Üstelik her bölgenin, her ülkenin reklam uygulama esaslarına uymak zorunda kalırken, dünyaca kabul edilen, reklam uygulama esasları ve yönetmeliklerine uygun davranmak zorunda kalmaktadır.
Reklam ilgili ürün ve hizmeti sattırmak, diğer firmalarla rekabet edebilmek, firmanın markalaşmasını sağlamak için kullanılır. Güzel bir görüntü, dikkat çeken bir slogan, etkileyici bir metin, farklı bir reklam çalışmasıyla insanlara ulaşır, ilgili ürün ve hizmeti satın almalarını, kullanmalarını sağlar. Reklam tasarımlarında, insanların özlemlerini, istedikleri ve sahip olmadıkları yaşam standartlarını, gelecek beklentilerini, reklamını yaptığı ürün ve hizmetle özdeşleştirir ve sattırır. Böylece firmanın satış miktarını arttırır, marka olmasını sağlar.

REKLAM NEDİR?

Reklam, televizyon, gazete, radyo, billboard, dergi, sinema  internet gibi mecralar aracılığıyla çeşitli mal, ürün ve hizmetlerin hedef kitlelere ve tüketicilere belirli bir ücret karşılığında tanıtılmasıdır. Bu işin ana unsurları; bir ücret karşılığında yapılması, tanıtım yaptıran firmalarınn belli olması, mal ürün ya da hizmetlerin tanıtımı yapılırken geniş hedef kitlelere ve tüketicilere hitap eden görsel işitsel ve yazılı medya  araçlarının kullanılmasıdır.
Reklam tüketicilere mal ürün ve hizmetler ve bunların kullanımı hakkında ürünlerin nereden, nasıl, hangi fiyatlara alınabileceğı hakkında bilgi verir, tüketicilere doğru mal ve ürünü almaları için yol gösterir. İşletmelerin Pazar payını arttırmasında, marka değerlerinin yükselmesinde, yeni üretim politikalarının tesbitinde ve yatırımlarının yönlendirilmesinde önemli bir yardımcı unsurudur.
Başka bir tanımla reklam; Bir mal, ürün veya hizmete ilişkin bir mesajı çeşitli medya yöntemleri ile olarak hedef kitlelere tanıtmak için yapılan planlama ve eylemlerin tümüdür.
Tanıtım, sürekli yaratıcılık, sürekli yeni fikirler ve stratejiler gerektiren bir uygulama sanatıdır. Hedef kitlelerin ve tüketicilerin kullanmakta olduğu ve satın almayı alışkanlık haline getirdikleri bir ürün veya hizmetin akıllarda sürekli güncel tutulmasının ya da tüketicide bir başka markaya satış eğilimini yaratmak reklam yoluyla gerçekleşebilmektedir.
Tanıtıma çeşitli medya ortamları vasıtasıyla pazarlama faaliyetlerini kullanarak satış yapmakta diyebiliriz. Bütün tanıtım hizmetlerinin amacı firmaların Pazar payını ve  satışlarını artırmaktır.
Tüm bu tanımları özetleyecek olursak; bir mal, ürün veya hizmetin tanıtılacağı pazarın ve tüketicilerin değerlendirilmesi için yapılacak araştırmalar, reklam hedefinin, harcamaların ve hedef kitleye verilecek mesajların tasarlanması, bütçe için kaynak planlaması, tasarımın ne zaman nasıl nerede, hangi ortamlar ile  yapılacağı konusundaki stratejilerin tesbiti karar sürecindeki faaliyetlerin tamamıdır